תפעול ותחזוקה – שלט רחוק

**תמיד מומלץ להעזר בטכנאי מזגנים מוסמך ובעל תעודת מקצועית. טכנאי מזגנים בגדרה יספק לכם את כל המידע הנדרש ובמידה ותזדקקו לשירותיו ישמח לעמוד לרשותכם.

 

לפני הפעלת המזגן יש לוודא את הדבריב הבאים:

• היחידה הפנימית מחוברת לזרם החשמל.

• כיוונון השעון על פי ההוראות.

1 .בזמן שהמזגן פועל, יש לכוון את השלט רחוק אל קולט האותות האינפרא

אדום הקבוע בו.

• אין לחשוף את קולט האותות )H )בלוח התצוגה של מזגן לאור

חזק, כמו זה של מנורת פלואורוסנט או אור השמש.

2 .וודא שאין רהיט שחוסם את קו הראיה בין השלט רחוק ליחידה הפנימית.

3 .טווח הפעולה של השלט רחוק – 8 מטר.

4 .אם מופיע הסימן בצג השלט משמעו שהסוללות חלשות. נא החלף אותן.

5 .יש להשתמש ב-2 סוללות מסוג AAA.

6 .יש לזרוק את הסוללות למתקן המיחזור הקרוב. אין להשליכם לפח.

7 .במידה והמזגן לא יהיה בשימוש לתקופה ארוכה, יש להוציא את הסוללות

מהשלט רחוק.

8 .אל תשאיר את השלט רחוק תחת קרינת השמש, או מקורות חמים אחרים.

9 .אל תזרוק ואל תפיל את השלט רחוק.

10 .במידה ובלחיצה על לחצן הפעלה / כיבוי החיווי שידור פקודה לא פעיל

וכמו כן גם המזגן אינו משמיע צפצוף יש להחליף את הסוללות.

11 .כאשר השלט רחוק אינו בשימוש, כדאי להחזיקו במתלה המיועד לו.

השלט מחליק לתוך המתלה ונשלף ממנו בקלות רבה.

הפעלה ידנית

כאשר השלט-רחוק אינו פועל או שלא ניתן למצוא אותו,

בצע את השלבים הבאים:

1 .תוך כדי פעולת המזגן, לחץ על לחצן Auto

כדי להפסיק את פעולת המזגן.

2 .בזמן שהמזגן אינו פועל, לחץ על

לחצן Auto כדי להפעיל את המזגן.

המזגן יופעל אוטומטית במצב המתאים לטמפרטורת החדר.

כיוון זרימת האוויר לצדדים

במזגנים הגדולים כיוון זרימת האוויר לצדדים

נעשה באמצעות השלט רחוק )בחלק מהמזגנים(.

במזגנים הקטנים היותר הכיוון הינו ידני.

שים לב, הכיוון הידני ייעשה בטרם הפעלת המזגן.

חל איסור מוחלט להכניס אצבעות לפתח יציאת האוויר כאשר המזגן בפעולה.

כיוון זרימת האוויר האנכית )מעלה-מטה(

עיין בסעיף "הוראות הפעלה השלט-רחוק" לקבלת מידע על אופן כיוון זרימת האוויר

האנכית על-ידי כיוון מדף הטיית האוויר האופקי באמצעות השלט-רחוק.

הפעלה

קירור

וודא שהמזגן מחובר לחשמל.

1 .הפעל את המזגן באמצעות הלחיץ הראשי

2 .בחר במצב קירור באמצעות לחיץ MODE

3 .כוון את הטמפרטורה הרצוייה

4 .כוון את מהירות המפוח הרצוייה. מומלץ לבחור במהירות הנמוכה בחדרי שינה ובמהירות

הבינונית או הנמוכה בחדרי המגורים

הטמפרטורה המוצגת בשלט הינה הטמפרטורה המכוונת.

חימום

1 .הפעל את המזגן באמצעות הלחיץ הראשי

2 .בחר במצב חימום באמצעות לחיץ MODE

3 .כוון את הטמפרטורה הרצוייה

4 .כוון את מהירות המפוח הרצוייה. מומלץ לבחור במהירות הנמוכה בחדרי שינה ובמהירות

הבינונית או הנמוכה בחדרי המגורים

הערה: עם הפעלת המזגן, המפוח ביחידה הפנימית לא יפעל מיידית, אלא רק לאחר שמחליף

החום ביחידה הפנימית, התחמם.

הפשרה של הסוללה החיצונית

כאשר הטמפרטורות החיצוניות נמוכות מאד, נוצרת שכבת קרח על הסוללה החיצונית,

המפחיתה את כמות החום המיוצרת ע"י המזגן. בשלב מסויים, מופעלת מערכת הפשרה

אוטומטית על מנת להפשיר את הקרח. בזמן ההפשרה המפוח ביחידה הפנימית מפסיק

לפעול ופעולת החימום מושהית זמנית למספר דקות. לאחר מכן, המזגן חוזר לחמם באופן

אוטומטי.

בורר אוטומטי קירור – חימום

במצב זה, פיקוד המזגן משווה את הטמפרטורה בפועל של החדר לבין הטמפרטורה המכוונת

ומפעיל את המזגן לקירור או חימום בהתאם לצורך.

הערה: במצב זה מהירות המפוח נבחרת באופן אוטומטי ע"י פיקוד המזגן ולא ניתן לשנותה

באופן ידני.

1 .הפעל את המזגן באמצעות הלחיץ הראשי

2 .בחר במצב אוטו באמצעות לחיץ MODE

ייבוש

1 .הפעל את המזגן באמצעות הלחיץ הראשי

2 .בחר במצב ייבוש באמצעות הבורר MODE

3 .כוון את הטמפרטורה הרצוייה

הערה: במצב זה מהירות המפוח מתייצבת על נמוך ולא ניתן לשנותה.

 

אוורור

במצב זה, המזגן יסחרר ויסנן את האוויר בחדר מבלי לקרר או לחמם.

1 .הפעל את המזגן באמצעות הלחיץ הראשי

2 .בחר במצב אוורור באמצעות הבורר MODE

 

כוונון מהירות מפוח

אוטומטי

בחר במצב מפוח אוטומטי באמצעות בורר מהירויות של המפוח. במצב זה, מהירות

המפוח נבחרת אוטומטית על פי ההפרש בין טמפרטורת החדר לטמפרטורה המכוונת.

ידני

באמצעות בורר המהירויות ניתן לבחור במהירות הרצוייה באופן המתואר מטה.

שקט

על מנת לאתחל מצב זה, יש ללחוץ ברצף למשך 2 שניות לפחות על לחיץ בורר מהירויות

מפוח. בצג השלט יופיע הסימן

 

FEEL I

במצב זה, המזגן יתפקד על פי הטמפרטורה שבקרבת השלט, באמצעות רגש המובנה בתוכו.

מצב זה יאותחל באמצעות לחיץ FEEL I .

יש להניח את השלט בכיוון כללי אל המזגן ולהקפיד על קו ראיה נקי מהפרעות. המיקום יהא

רחוק ממקורות חום כלשהם ולא בזרם האוויר הנפלט מהמזגן.

עם אתחול מצב זה ולמשך 3 שניות, תוצג הטמפרטורה שבקרבת השלט. לאחר מכן תחזור

להופיע הטמפרטורה המכוונת.

המזגן ללא שום הפרע

 

נעילת לחיצי השלט

לחיצה בו זמנית על 2 הלחיצים – ו +, תנעל את כל לחיצי השלט. המזגן ימשיך לפעול על פי

הכוונון האחרון. בצג השלט יופיע הסימן .

לחיצה בו זמנית נוספת, תבטל את הנעילה.

כוונון השעון

1 .לחץ לחיצה ממושכת של יותר משתי שניות על לחיץ SET . ספרות השעון

מהבהבות.

2 .לחץ על לחיצי – או + לכוונון הזמן הנכון.

3 .לחץ פעם נוספת על לחיץ SET לגמר הכיוונון.

כוונון הטיימר

בשלט-רחוק קיימים ארבעה טיימרים. שני טיימרים יומיים )T2, T1 )ושני

טיימרים אופציונליים לסופי שבוע ) ׂWKT2, WKT1 .)ניתן לבחור כל אחד

מהטיימרים על ידי לחיצה על לחצן TIMER.

ניתן לכוונן את הטיימרים היומיים T1 ו- T2 בנפרד ל- ON ו- OFF

)הפעלה וכיבוי( לשני פרקי זמן שונים.

כוונון הטיימרים אינו משתנה כל עוד לא מוכנס כוונון חדש.

את הטיימרים לסופי שבוע WKT2, WKT1 ניתן לכוונן בנפרד ל- ON

ו-OFF לשני פרקי זמן שונים והם בתוקף למשך יומיים בלבד, ביום הכוונון

וביום שלמחרת.

WKT1 – בתוקף ליום הכוונון.

WKT2 – בתוקף יום אחד לאחר יום הכוונון.

בשעה 00:24 ביום השני, יפוג תוקפו של טיימר WK ובמקומו יכנס לתוקף

הטיימר היומי.

בצג השלט יוצגו זמני ההפעלה והכיבוי הבאים:

א. קביעת תכנית הפעלה/כיבוי יומית

1 .לחץ על לחצן TIMER לבחירת הטיימר הרצוי.

2 .לחץ על לחצן SET . סימן ON יהבהב.

3 .לחץ על לחצן + או – להצגת השעה הרצויה להפעלה.

4 .לחץ שנית על לחצן SET . סימן OFF יהבהב.

5 .לחץ על לחצן + או – עד להצגת השעה הרצויה לכיבוי.

6 .לחץ על לחצן SET להפעלת הטיימר. זמני ההפעלה והכיבוי יוצגו במסך.

ב. קביעת שעת הפעלה בלבד אוטומטית

1 .לחץ על לחצן TIMER לבחירת הטיימר הרצוי.

2 .לחץ על לחיץ SET . סימן ON יהבהב

3 .לחץ על לחצן + או – עד להצגת השעה הרצויה.

4 .לחץ על לחצן SET להפעלת הטיימר.

5 .סימן OFF יהבהב.

6 .לחץ על CLEAR .הוגדר זמן הפעלה בלבד.

 

ג. קביעת שעת כיבוי בלבד אוטומטית

1 .לחץ על לחצן TIMER לבחירת הטיימר הרצוי.

2 .לחץ על לחצן SET . סימן ON יהבהב.

3 .לחץ על לחצן CLEAR לביטול זמן ההפעלה.

4 .סימן OFF יהבהב.

5 .לחץ על + או – עד להצגת השעה הרצויה.

6 .לחץ על SET . הוגדר זמן כיבוי.

 

מצב שבת אופציה בלבד בחלק מהמזגנים

כללי

מצב שבת נועד למחמירים בשמירת השבת. במצב זה, פעולת הקירור או החימום יתבצעו

בזמנים קבועים ללא תלות בטמפרטורת החדר, כך תימנע הפעלת המדחס אפילו באקראי ע"י

בן אדם )"גרמא"(.

הפעלת מצב שבת

• הפעל את המזגן.

• בחר קירור או חימום.

• קבע את מהירות המאוורר.

• לחץ בו זמנית על 2 הלחיצים . .

• במקום הטמפרטורה יוצג d2 ,המייצג עוצמת בינונית של קירור או חימום.

• קיימות 3 עוצמות קירור או חימום. אם רוצים להגביר את העוצמה ל d3 ,מבצעים

זאת באמצעות לחיץ ה- . אם רוצים להנמיך את העוצמה ל d1 ,מבצעים זאת באמצעות

לחיץ ה- . העוצמה תיבחר בהתאם לניסיון של המשתמש ובהתאם לטמפרטורות הצפויות

בשבת או החג.

• נעל את השלט ע"י לחיצה בו זמנית על . וודא בצג השלט מופיע .

ביטול מצב שבת

• שחרר את נעילת השלט ע"י לחיצה חוזרת על .

• לחץ בו זמנית על 2 הלחיצים .

• השלט חוזר לכוונון האחרון שלו בטרם כניסה למצב שבת.

הערה: ניתן לשלב הפעלה וכיבוי אוטומטיים באמצעות הטיימרים בשלט או שעון שבת חיצוני

מחובר לפיקוד המזגן.

במצב חימום, כשהמדחס אינו פועל, על מנת למנוע משבי אוויר שאינו מחומם, המאוורר

הפנימי מפסיק את פעולתו או יורד למהירות נמוכה מאד.

SLEEP

מצב זה נועד לחסוך באנרגיה

1 .בחר במצב קירור, אוטומאטי או חימום באמצעות הבורר MODE

2 .לחץ על לחיץ SLEEP

3 .הסימן יופיע בתצוגה, לחץ על SLEEP שוב לסיום פעולת SLEEP

במצב SLEEP המזגן מתאים את הטמפרטורה לנוחותו של האדם הישן ולחיסכון באנרגיה.

קירור – פיקוד המזגן מעלה באופן אוטומטי את הטמפרטורה ב C°1 כל שעה במשך השעתיים

הראשונות. כעבור 7 שעות המזגן מדומם.

חימום – פיקוד המזגן מוריד באופן אוטומטי את הטמפרטורה ב C°1 כל שעה במשך השעתיים

הראשונות. כעבור 7 שעות המזגן מדומם.

הוראות להחלפת סוללות

1 .בגב השלט רחוק, החלק את המכסה האחורי כלפי מטה,

ראה חץ

2 .הכנס/החלף 2 סוללות מתאימות AAA ,שים לב לקוטביות

הסוללות

3 .החזר את מכסה הסוללות והחלק כלפי מעלה

4 .עבור לעמוד 12 לכיוון השעון

דגשים

כדי למנוע פציעה ונזק לרכוש, שים לב לדגשים הבאים לפי שתפעיל את המזגן.

בדיקה לפני הפעלה

1 .ודא כי חוט ההארקה מחובר בצורה בטוחה ואמינה

2 .ודא כי רשת המסנן מקובעת היטב למקומה

3 .ודא כי פתחי הכניסה ופתחי היציאה של האוויר אינם חסומים

4 .נקה את מסנן האוויר לפני שתפעיל את המזגן. עיין הסעיף "ניקוי" בעמוד 15 להנחיות

תפעול

5 .בדוק אם נגרם נזק למסגרת ההתקנה של היחידה החיצונית. אם כן, צור קשר עם מחלקת

השירות שלנו

עצות בנושא הבטיחות

כדי להפעיל את המזגן בצורה נאותה, התייחס לטווח טמפרטורות העבודה שלו. אם לא

תעשה זאת, תופעל פונקציית ההגנה האוטומטית של היחידה הפנימית, ותיפגע יעילות

הקירור או החימום.

טיפול ותחזוקה

ניקוי

ניקוי היחידה הפנימית

1 .כבה את המזגן והוצא את התקע משקע החשמל

2 .נגב את היחידה הפנימית במטלית רטובה שהוספגה במים קרים

 

1 .הרם את השבכה הקדמית של היחידה הפנימית עד שתיעצר, לאחר מכן הרם את החלק

הבולט של מסנן האוויר ושלוף את המסנן

2 .נקה את המסנן בעזרת שואב אבק או שטוף אותו במים ויבש במקום מוצל

3 .הכנס את מסנן האוויר חזרה למקומו ביחידה הפנימית, ודא שהוא מקובע היטב למקומו

וסגור את השבכה הקדמית.